IMS-GEO s.r.o.
Vodárenská 133
921 01 Piešťany
mobil:+ 421 903 948996
e-mail: info@imsgeo.sk

Služby

- vyhotovovanie geometrických plánov na oddelenie pozemku
- zameranie stavby ku kolaudácii novostavby
- zameranie rozostavanej stavby na priznanie hypo úveru
- majetkovoprávne usporiadanie
- zriadenie vecného bremena

- vytyčovanie hraníc pozemkov
- vytyčovanie a osadenie stavby v teréne
- predrealizačné zamerania – polohopisu a výškopisu pre všetky druhy stavieb (ST, SPP)
- porealizačné zamerania – všetky druhy stavieb
- zameranie do DTM mesta BA
- kontrolné merania
- nivelácia – meranie výšok